Πολιτική ΕπιστροφώνAlfa Therm Καριωτάκης∆ιαδικασία επιστροφής ελαττωµατικού προϊόντος ή εξαρτήµατος του προϊόντος.


1) Υποβολή µέσω ταχυδροµείου ή φαξ της σφραγισµένης εγγύησης µαζί µε την απόδειξη της καταβολής της πληρωµής του προϊόντος.


2) ∆ηλώστε την ακριβή διεύθυνση, τηλέφωνο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες προεκλήθη το ελάττωµα στο εξάρτηµα.


3) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενηµερώνει τον χρήστη για τον τρόπο επεξεργασίας των αιτήσεων επιστροφής από τον κατασκευαστή του προϊόντος:

α) την αποστολή του ελαττωµατικού εξαρτήµατος για την αλλαγή του

β) σε περίπτωση που η διαδικασία σύµφωνα µε το α) δεν είναι δυνατή, ο κατασκευαστής έχει το δικαίωµα να καθορίσει τη µέθοδο, την ηµεροµηνία και τις επισκευές που θα πραγµατοποιηθούν µέσω του προσωπικού συντήρησης του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένου εργολήπτη

γ) ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να επιτρέψει στον κατασκευαστή να προβεί στην επισκευή βάσει του σηµείου β)

δ) εάν ο χρήστης δεν εγκρίνει τη διαδικασία επισκευής, ο κατασκευαστής θεωρεί ότι η διαδικασία επιστροφής του ελαττωµατικού προϊόντος ή εξαρτήµατος ολοκληρώθηκε

ε) Σε περίπτωση αποτυχίας επισκευής, ο χρήστης δικαιούται την αντικατάσταση του ελαττωµατικού προϊόντος ή εξαρτήµατος

στ) σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί αδικαιολόγητη, δηλαδή η παρουσία του ελαττώµατος ή οι διαρροές στα κολληµένα σηµεία δεν επιβεβαιωθούν, τότε ο χρήστης θα χρεωθεί όλα τα έξοδα αποστολής που συνδέονται µε την επισκευή (ο αιτών επωµίζεται το κόστος που συνδέεται µε τον τεχνικό έλεγχο και τα οδοιπορικά προς τον χρήστη)

ζ) σε περίπτωση επείγουσας αίτησης επιστροφής, επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο σέρβις του κατασκευαστή στο τηλέφωνο:
+30 2891 0 24040


Σηµείωση:
Κατά την αναφορά ελαττωµατικών προϊόντων πρέπει να επιδεικνύετε πάντα την εγγύηση, να δίνετε την ακριβή διεύθυνση σας και τις περιστάσεις υπό τις οποίες σηµειώθηκε το ελάττωµα. Ο τρόπος και ο τόπος της επισκευής θα καθοριστεί από την εταιρεία µας.


Με αίσθημα ευθύνης: Alfa Therm Καριωτάκης